Obiectivele principale includ: dezvoltarea competentelor comunicative si a strategiilor de informare in limba engleza, necesare atat studentilor cat si viitorilor specialisti prin utilizarea vocabularului specializat si a  structurilor gramaticale specifice textelor de specialitate, deprinderea si utilizarea strategiilor de lectura academica, abordarea diverselor genuri ale scrisului academic – raport de studiu, articol stiintific, eseu descriptiv si argumentativ, sondaj si chestionar, rezumat, etc.

În baza asimilării noţiunilor incluse în acest curs, studenţii vor dobândi următoarele competenţe specifice:

C1 1 Cunoaşterea şi înţelegerea contextelor şi rolurilor socioculturale, a convenţiilor de comunicare orală şi scrisă în limba străină în termeni de receptare (citit/ascultat), producere (scris/oral) şi strategii lingvistice.

C1 2 Cunoaşterea şi înţelegerea contextelor şi rolurilor, conceptelor, metodelor şi a discursului/limbajului specific diverselor situaţii de comunicare profesională în mediul academic de limba străină, cu accent pe situaţia retorică, formele de comunicare scrisă şi orală, etapele procesului de scriere, produsele scrisului academic din aria ştiinţelor sociale/exacte/umaniste, deontologia profesională .

C2 1 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului de tip stiintific în limba străină, cu precădere în situaţii de comunicare academică şi profesională.

C2 2 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea diverselor modalităţi de comunicare scrisă în aria ştiinţelor sociale/exacte/umaniste (manuale, articole de specialitate, comunicări ştiinţifice, rapoarte de cercetare, prefeţe şi introduceri la cărţi de specialitate, recenzii de carte de specialitate - suport scris şi electronic), a convenţiilor ce guvernează redactarea acestor texte.

    C3 1 Transferul conceptelor/principiilor/metodelor învăţate în activităţi ghidate de receptare a textului scris (lectură critică) şi de producere (redactare) vizând etapele procesului de scriere (planificarea, redactarea pe ciornă, revizuirea şi forma finală), prezentarea şi dezvoltarea ideilor, structura textului (globală şi locală), strategiile de dezvoltare a vocabularului de specialitate, comunicarea verbală eficientă (stilul), construirea argumentaţiei la standardele specifice ale limbii străine utilizate pentru studiu şi comunicare în mediul academic, aplicarea tehnicilor de evitare a plagiatului (citatul, rezumatul, parafrazarea).

  C3 2 Organizarea de dezbateri, realizarea de proiecte indiviuale şi de grup pe teme din domeniul de specializare.

  C4 1 Receptarea critică si producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel

universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) în limba modernă.

   C5 Elaborarea unor lucrări scrise şi prezentări orale originale în limba străină care să utilizeze principiile şi tehnicile de redactare consacrate în mediul academic, cu accent pe genurile predilecte din aria de specializare: eseul (descriptiv, comparativ, argumentativ etc), raportul de cercetare, articolul ştiinţific, recenzia/prezentarea de carte, bibliografia adnotată, prezentarea la conferinţe etc. Aceste produse vor fi elaborate pe baza lucrărilor curente ale studenţilor în domeniul de specializare.