Cursul de dreptul muncii şi protecţiei sociale este structurat în două module, fiecare conţinând două unităţi, si anume:

Unitatea 1 a Modulului 1Dreptul individual al muncii - conţine o prezentare generală a Codului muncii – actul normativ care are caracter de lege generală comună sau, după caz, completatoare în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi principiile fundamentale ale dreptului muncii.

În Unitatea 2 a Modulului 1 facem o prezentare a contractului individual de muncă.

Modulul 2 conţine la rândul lui două unităţi: în Unitatea 1 analizăm Timpul de muncă şi timpul de odihnă. Salarizarea.

 În Unitatea 2 facem o incursiune în Răspunderea juridică în dreptul muncii: Răspunderea disciplinară (formă a răspunderii juridice specifică dreptului muncii), şi  analizăm şi alte forme ale răspunderii juridice care pot interveni pentru încălcarea normelor legale în domeniul raporturilor de muncă, şi anume: răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală.

Obiectivele principale ale cursului vizează ca, după parcurgerea disciplinei, studentul să deţină / dobândească / dezvolte:

- înţelegerea institutiilor dreptului muncii, a principiilior sale fundamentale (libertatea muncii, egalitatea de sanse si tratament, libertatea de circulatie a lucratorilor in spatiul comunitar),

- înţelegerea mecanismelor privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca;

  -capacitatea de a interpreta conceptele teoretice, inclusiv prin analiza unor studii de caz;

 -abilitatea de a înţelege, argumenta, discuta probleme sau situaţii de actualitate în domeniul relaţiilor de muncă;

  -identificarea mijloacelor/instrumentelor (juridice, specifice disciplinei) adecvate pentru orientarea şi dezvoltarea profesională.

CODUL MUNCII.actualizat.noiembrie.2019.pdfCODUL MUNCII.actualizat.noiembrie.2019.pdfDreptul muncii_IDD.NOI.2019..ELEM.VIZUALE.IDD.pdfDreptul muncii_IDD.NOI.2019..ELEM.VIZUALE.IDD.pdfMODEL CIM.pdfMODEL CIM.pdf