Obiectivele disciplinei

1. Obiectivul general al disciplinei: Familiarizarea studenţilor cu noţiunile specifice dreptului muncii, şi în special cu domeniul de aplicare a Codului muncii, cu scopul de a utiliza cunoştinţele dobândite pentru aplicarea corectă a legislației în privința dreptului muncii.

2. Obiectivele specifice:

   2.1. Dezvoltarea capacității de a interpreta corect conceptele teoretice în contextul anumitor domenii de activitate;

   2.2. Dezvoltarea capacității de a aplica conceptele teoretice la cazul particular al activității desfășurate la locul de muncă;

   2.3. Dezvoltarea abilității de a înțelege și argumenta diferite probleme de actualitate pentru a îmbunătăți activitatea de la locul de muncă; 

   2.4. Înțelegerea de catre studenti a importanței studierii conceptelor specifice domeniul dreptului muncii;

   2.5. Înțelegerea de către studenți a conceptelor referitoare la  drepturile și obligațiile angajatului și a angajatorului.

 

 

Competenţe specifice acumulate:

1. Competenţe profesionale:

   1.1. Aplicarea corectă a legislației în privința dreptului muncii atât cu privire la angajator, cât și cu privire la angajat.

   1.2.Interpretarea corectă a drepturilor și obligațiilor care revin angajatorului și angajatului.

   1.3. Elaborarea instrumentelor de lucru necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

   1.4. Capacitatea de a identifica normele relevante aplicabile raporturilor de serviciu.

   1.5. Proiectarea și implementarea de proceduri pentru asigurarea continuității activității.

   1.6. Aplicarea legislației din domeniul telemuncii.

   1.7. Aplicarea principiilor și a normelor morale specifice funcției și a statutului pe care o persoană  o are la locul de muncă.

2. Competenţe transversale

Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a tuturor sarcinilor de serviciu, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale, la locul de muncă prin cunoașterea legislației specifice acestui domeniu.

 


Cursul de dreptul muncii şi protecţiei sociale este structurat în două module, fiecare conţinând două unităţi, si anume:

Unitatea 1 a Modulului 1Dreptul individual al muncii - conţine o prezentare generală a Codului muncii – actul normativ care are caracter de lege generală comună sau, după caz, completatoare în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi principiile fundamentale ale dreptului muncii.

În Unitatea 2 a Modulului 1 facem o prezentare a contractului individual de muncă.

Modulul 2 conţine la rândul lui două unităţi: în Unitatea 1 analizăm Timpul de muncă şi timpul de odihnă. Salarizarea.

 În Unitatea 2 facem o incursiune în Răspunderea juridică în dreptul muncii: Răspunderea disciplinară (formă a răspunderii juridice specifică dreptului muncii), şi  analizăm şi alte forme ale răspunderii juridice care pot interveni pentru încălcarea normelor legale în domeniul raporturilor de muncă, şi anume: răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală.

Obiectivele principale ale cursului vizează ca, după parcurgerea disciplinei, studentul să deţină / dobândească / dezvolte:

- înţelegerea institutiilor dreptului muncii, a principiilior sale fundamentale (libertatea muncii, egalitatea de sanse si tratament, libertatea de circulatie a lucratorilor in spatiul comunitar),

- înţelegerea mecanismelor privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca;

  -capacitatea de a interpreta conceptele teoretice, inclusiv prin analiza unor studii de caz;

 -abilitatea de a înţelege, argumenta, discuta probleme sau situaţii de actualitate în domeniul relaţiilor de muncă;

  -identificarea mijloacelor/instrumentelor (juridice, specifice disciplinei) adecvate pentru orientarea şi dezvoltarea profesională.

CODUL MUNCII.actualizat.noiembrie.2019.pdfCODUL MUNCII.actualizat.noiembrie.2019.pdfDreptul muncii_IDD.NOI.2019..ELEM.VIZUALE.IDD.pdfDreptul muncii_IDD.NOI.2019..ELEM.VIZUALE.IDD.pdfMODEL CIM.pdfMODEL CIM.pdf