OBIECTIVUL GENERAL

Pregătirea studenților pentru accesul pe piața muncii, prin participarea acestora la stagii de practică în instituții publice, organizații neguvernamentale și private din domeniul consultanței în management, proiecte, resurse umane etc.Sociologie ID.pdfSociologie ID.pdf

Sociologia este disciplina științifică care se ocupă de studiul societății umane, a interacțiunilor sociale și a structurilor sociale. Aceasta se concentrează pe înțelegerea modului în care oamenii se organizează, interacționează și influențează reciproc în cadrul grupurilor și comunităților lor. Sociologia analizează aspecte precum relațiile de putere, comportamentul social, culturile, normele, valorile, instituțiile și schimbările sociale, oferind o perspectivă critică asupra problemelor sociale și a dinamicii societale. Prin intermediul cercetării și analizei sociologice, aceasta își propune să dezvăluie modelele, tendințele și influențele care formează și transformă societatea umană.

Obiectivele disciplinei

1. Obiectivul general al disciplinei: Familiarizarea studenţilor cu noţiunile specifice dreptului muncii, şi în special cu domeniul de aplicare a Codului muncii, cu scopul de a utiliza cunoştinţele dobândite pentru aplicarea corectă a legislației în privința dreptului muncii.

2. Obiectivele specifice:

   2.1. Dezvoltarea capacității de a interpreta corect conceptele teoretice în contextul anumitor domenii de activitate;

   2.2. Dezvoltarea capacității de a aplica conceptele teoretice la cazul particular al activității desfășurate la locul de muncă;

   2.3. Dezvoltarea abilității de a înțelege și argumenta diferite probleme de actualitate pentru a îmbunătăți activitatea de la locul de muncă; 

   2.4. Înțelegerea de catre studenti a importanței studierii conceptelor specifice domeniul dreptului muncii;

   2.5. Înțelegerea de către studenți a conceptelor referitoare la  drepturile și obligațiile angajatului și a angajatorului.

 

 

Competenţe specifice acumulate:

1. Competenţe profesionale:

   1.1. Aplicarea corectă a legislației în privința dreptului muncii atât cu privire la angajator, cât și cu privire la angajat.

   1.2.Interpretarea corectă a drepturilor și obligațiilor care revin angajatorului și angajatului.

   1.3. Elaborarea instrumentelor de lucru necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

   1.4. Capacitatea de a identifica normele relevante aplicabile raporturilor de serviciu.

   1.5. Proiectarea și implementarea de proceduri pentru asigurarea continuității activității.

   1.6. Aplicarea legislației din domeniul telemuncii.

   1.7. Aplicarea principiilor și a normelor morale specifice funcției și a statutului pe care o persoană  o are la locul de muncă.

2. Competenţe transversale

Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a tuturor sarcinilor de serviciu, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale, la locul de muncă prin cunoașterea legislației specifice acestui domeniu.

 


CODUL MUNCII.actualizat.noiembrie.2019.pdfCODUL MUNCII.actualizat.noiembrie.2019.pdfDreptul muncii_IDD.NOI.2019..ELEM.VIZUALE.IDD.pdfDreptul muncii_IDD.NOI.2019..ELEM.VIZUALE.IDD.pdfMODEL CIM.pdfMODEL CIM.pdf

Cursul de dreptul muncii şi protecţiei sociale este structurat în două module, fiecare conţinând două unităţi, si anume:

Unitatea 1 a Modulului 1Dreptul individual al muncii - conţine o prezentare generală a Codului muncii – actul normativ care are caracter de lege generală comună sau, după caz, completatoare în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi principiile fundamentale ale dreptului muncii.

În Unitatea 2 a Modulului 1 facem o prezentare a contractului individual de muncă.

Modulul 2 conţine la rândul lui două unităţi: în Unitatea 1 analizăm Timpul de muncă şi timpul de odihnă. Salarizarea.

 În Unitatea 2 facem o incursiune în Răspunderea juridică în dreptul muncii: Răspunderea disciplinară (formă a răspunderii juridice specifică dreptului muncii), şi  analizăm şi alte forme ale răspunderii juridice care pot interveni pentru încălcarea normelor legale în domeniul raporturilor de muncă, şi anume: răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală.

Obiectivele principale ale cursului vizează ca, după parcurgerea disciplinei, studentul să deţină / dobândească / dezvolte:

- înţelegerea institutiilor dreptului muncii, a principiilior sale fundamentale (libertatea muncii, egalitatea de sanse si tratament, libertatea de circulatie a lucratorilor in spatiul comunitar),

- înţelegerea mecanismelor privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca;

  -capacitatea de a interpreta conceptele teoretice, inclusiv prin analiza unor studii de caz;

 -abilitatea de a înţelege, argumenta, discuta probleme sau situaţii de actualitate în domeniul relaţiilor de muncă;

  -identificarea mijloacelor/instrumentelor (juridice, specifice disciplinei) adecvate pentru orientarea şi dezvoltarea profesională.