suport de curs.pdfsuport de curs.pdf

1.      Descrierea cursului 

Cursul cuprinde prezentarea pricipalelor concepte introductive în studiul dreptului, în general, și a dreptului civil, în special. În primul rând, cursul realizează o introducere în studiul dreptului, în sensul de a-i ajuta pe studenţi să-şi formeze o imagine de ansamblu cu privire la sistemul de drept, ramurile acestuia, noţiunile specifice dreptului, pentru a înţelege importanţa studierii acestuia, pentru a-și însuşi terminologia de specialitate şi a instituţii specifice dreptului, pe e o parte, și pentru a facilita procesul de interperetare și aplicare a normelor juridice, pe de altă parte. În acest sens, cursul explică structurarea dreptului, clasificarea acestuia, elementele componente, relatia dintre institutii, norme, principii și ramuri de drept, specificitatea ramurilor, ca aspecte care vor contribui la buna înțelegere a contextului aplicarii normelor specifice. În cea de-a doua parte, cursul realizează prezentarea principalelor noțiuni și concepte specifice dreptului civil, ca aspecte de asemenea, necesare a fi dobândite de un viitor funcționar public, pentru a-i permite buna înțelegere și respectare a drepturilor persoanelor și în definitive, o eficientă aplicare a legii. Ambele părți ale cursului asigură dobândirea de către studenți a terminologiei necesare în vederea studierii altor discipline ale dreptului pe parcursul anilor de studiu, unele făcând parte din dreptul public, altele din drepul privat, astfel încât să contribuie la pregatirea temeinică unui viitor funcţionar public. Apreciem că terminologia și cunoștințele dobândite vor constitui instrumente de lucru în activităţile ce urmează a fi desfăşurate după absolvirea facultăţii, dată fiind implicarea directă a funcționarilor publici ăn procesul de aplicare a normelor juridice. 

  Obiectiv general: Cursul îşi propune să realizeze o introducere în studiul dreptului, în sensul de a-i ajuta pe studenţi să-şi formeze o imagine de ansamblu cu privire la noţiunile specifice dreptului, de a înţelege importanţa studierii acestuia, de a cunoaște clasificarea ramurilor dreptului, conceptele cu care operază dreptul, în vederea însuşirii de către studenţi a terminologiei de specialitate şi a instituţiilor specifice dreptului și a utilizării corecte a acestora. Toate conceptele studiate sunt parte integrantă din pregătirea unui viitor funcţionar public, aceste elemente constituind instrumente de lucru în activităţile ce urmează a fi desfăşurate după absolvirea facultăţii.

                              Obiectivele specifice: 

•      Înțelegerea de către studenți a importanței studierii conceptelor specifice domeniul dreptului pentru activitățile pe care le desfășoară funcționarii publici.

•      Înțelegerea de către studenți a conceptelor de bază cu care operează științele juridice.

•      Utilizarea corectă a noțiunilor, conceptelor si instituțiilor juridice, cu precădere a noțiunilor pe care le necesită activitățile din domeniul funcției publice

•      Facilitatea înțelegerii și aprofundării disciplinelor juridice pe care studenții le vor studia pe parcursul anilor de studiu

•      Însuşirea regulilor de aplicare a normelor juridice în timp, în spaţiu și cu privire la persoane

•      Însuşirea noţiunilor de bază privitoare la norma juridică, raportul juridic, răspunderea juridică

•      Explicarea conceptelor fundamentale ale dreptului, a principiilor şi funcţiilor dreptului;

•      Explicarea şi înţelegerea procesului de tehnică legislativă, a relaţiei dreptstat;

•      Analiza normelor juridice și a izvoarelor dreptului;

•      Analiza raportului juridic și a răspunderii juridice;

•      Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică;  Întelegerea principalelor concepte ale diferitelor discipline de drept.

•      Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică.
Suport de curs MCTN 2017-2018 ID SM.pdfSuport de curs MCTN 2017-2018 ID SM.pdf

Acest curs îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele noţiuni, concepte, teorii ce stau la baza vastului domeniu de practică şi de analiză a managementului conflictelor şi tehnicilor de negociere.  Primul modul se focalizează pe conflicte, definirea lor , principalele lor caracteristici: părţi implicate/actori, domeniu/domenii, surse, dinamică, mecanisme de control etc. , tipologia lor după mai multe criterii, modele conceptuale structurale şi procesuale, stiluri personale/individuale de abordare a situaţiilor conflictuale, strategii, metode  şi tactici  şi medierea conflictelor . Al doilea modul are un caracter mai pragmatic, focalizându-se pe procesul de negociere cu principalele lui tipuri, etape, faze, tehnici şi tactici corespunzătoare care să-i permităcursantului să-şi dezvolte competenţe de concepere a unui plan şi dosar de negociere cu toate elementele componente ale acestuia.  Ultima unitate a celui de-al doilea modul şi a întregului curs propune o succintă abordare a aspectelor culturale ale conflictelor şi negocierilor, pornindu-se de la ideea că tendinţele de globalizare a activităţilor profesionale vor face relevante aceste ultime aspecte propuse studierii.


Suport Curs DOMS 2017-2018 ID.pdfSuport Curs DOMS 2017-2018 ID.pdf

Cursul de Dezvoltare organizaţională şi managementul schimbării îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul schimbării/dezvoltării organizaţionale şi pentru a fi capabil să conceapă un proiect/program eficient de schimbare/dezvoltare organizaţională pe care să-l poată implementa la viitorul loc de muncă, atunci când va avea această oportunitate .


Suport Curs MRU ID 2017-2018.pdfSuport Curs MRU ID 2017-2018.pdf

Cursul de management al resurselor umane îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate, subliniind specificitatea în domeniul public (administraţie publică şi serviciile publice aflate în subordinea acesteia) acolo unde aceasta există/este relevantă. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul relaţiilor interpersonale/interumane la nivelul unei organizaţii în general şi la nivelul unei instituţii din domeniul public în special, atât din perspectivă profesională cât şi din perspectivă psiho-socială şi pentru a reacţiona în mod adecvat şi eficient în poziţia pe care o va deţine la locul de muncă.


Acest curs îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele noţiuni, concepte, teorii ce stau la baza vastului domeniu de practică şi de analiză a managementului conflictelor şi tehnicilor de negociere.  Primul modul se focalizează pe conflicte, definirea lor , principalele lor caracteristici: părţi implicate/actori, domeniu/domenii, surse, dinamică, mecanisme de control etc. , tipologia lor după mai multe criterii, modele conceptuale structurale şi procesuale, stiluri personale/individuale de abordare a situaţiilor conflictuale, strategii, metode  şi tactici  şi medierea conflictelor . Al doilea modul are un caracter mai pragmatic, focalizându-se pe procesul de negociere cu principalele lui tipuri, etape, faze, tehnici şi tactici corespunzătoare care să-i permităcursantului să-şi dezvolte competenţe de concepere a unui plan şi dosar de negociere cu toate elementele componente ale acestuia.  Ultima unitate a celui de-al doilea modul şi a întregului curs propune o succintă abordare a aspectelor culturale ale conflictelor şi negocierilor, pornindu-se de la ideea că tendinţele de globalizare a activităţilor profesionale vor face relevante aceste ultime aspecte propuse studierii.


Obiectiv general

Obiectivul general al cursului este de a-i familiariza pe studenți cu diferite moduri în care relația centru-periferie poate fi structurată în cadrul unui sistem administrativ, insistând asupra factorilor care determină această alegere: tradiția administrativă dintr-o tară, factori externi precum integrarea în Uniunea Europeană, procesul mai larg de reformă. În prima parte a cursului care se axează pe descentralizare sunt prezentate aspecte fundamentale care țin de organizarea și funcționarea administrației publice locale precum și relația acesteia cu administrația centrală. În cea de a doua parte a cursului, accentul este pus pe dezvoltarea nivelului regional (descentralizat sau nu) și pe politica regională/de coeziune a Uniunii Europene.

Obiective specifice ale cursului:

- discutarea fenomenului de rescalare a statului pe plan internațional; tendințe

- analizarea tendințelor în ceea ce privește politica de coeziune a UE pe termen mediu și lung

- descrierea și analizarea procesului de restructurare administrativă (cu accent pe nivelul regional) în România

- prezentarea evoluției politicii de dezvoltare regională (de coeziune) la nivel european

-


Cursul de Dezvoltare organizaţională reprezintă o îmbinare a abordării manageriale şi a celei reprezentate de sociologia organizaţională. Informaţiile prezentate în cadrul acestui curs focalizează pe analiza organizaţională, identificarea punctelor slabe şi/sau tari ale organizaţiei, prin metodologia şi tehnicile specifice diagnozei organizaţionale . Pe această bază sunt prezentate apoi teoriile şi modelele de schimbare organizaţională care au drept scop întarirea aspectelor pozitive şi modificarea/îmbunătaţirea aspectelor negative identificate prin diagnoză (totul în contextul omniprezentei rezistenţe la schimbare). Avansând la nivel strategic, instrumentele şi modelele de implementare a schimbării sunt coordonate într-un plan de dezvoltare organizaţională. Scopul final este pregatirea studenţilor pentru a executa fazele de analiză organizaţională, implementarea schimbării organizaţionale ca şi mijloc de îmbunătăţire a funcţionării organizaţie şi aranjarea acestora în contextul unui plan pe termen lung de evoluţie a organizaţiei - dezvoltarea organizaţională.

Managementul Resurselor Umane

MTCS_2013-2014.pdfMTCS_2013-2014.pdf

Prezentul curs este menit sa familiarizeze studentii cu etica cercetarii si metodole si tehnicile de cercetar in stiintele sociale. Studentii vor fi familiarizati cu notiuni de baza precum formularea ipotezelor de cerecatrea, conceptualizarea, operationalizarea, variabilele si asocierea.

La sfarsitul cursului studentii vor fi capabili sa creeze un design al cercetarii stiintifice si conduca o cercetare stiintifica.